บุคลากร
นายยุทธนา วังเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทร์เพ็ญ จริงจิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุธิดา ช่อมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสิรนาถ แสงสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
สายชั้นอนุบาล 1
นางจิรัชยา บั้นบูรณ์ (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการ
นางสาวนอร์รีฮัน บินสาหะ
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นางสาวณัฐรดา ศิริรักษ์
ผู้ช่วยครู (สอนการศึกษาพิเศษ)
นางสาวชลิดา เทพกำเนิด
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
นางสาวสุนีย์ ดือเร๊ะ
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
นายซาฮารี เจ๊ะหะ
ผู้ช่วยครู (สอนคอมพิวเตอร์)
นายรอมาฎี บินสอเลาะ
ผู้ช่วยครู (สอนพลศึกษา)
สายชั้นอนุบาล 2
นางสุปรีดา นาพี (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการ
นางสาวฟาฮาดาร์ บิลเส็ม
ครู ชำนาญการ
นางอุษาวดี ซงตายา
ครู ชำนาญการ
นางสาวฟารีดะฮ์ เจะโว๊ะ
ครู
นางสาวชิสา สง่าธนานันท์
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นางมัสกะห์ มะดาโอ๊ะ
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นางสาวรัตนา พรหมจิตร์
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นางสาวสุรีย์พร ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นายวรันธร บุสนาม
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นางฮาสือนะ ดอเล๊าะ
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นางสาววรฤทัย จันทร์เลื่อน
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
สายชั้นอนุบาล 3
นางอรอุมา ธรรมประดิษฐ์ (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการ
นางศศิกานต์ เบ็ญจุฬามาศ
ครู ชำนาญการ
นางสาวมูร๊ะ รอเกตุ
ครู ชำนาญการ
นางสาวนอรียะห์ หะยีหะมะ
ครู ชำนาญการ
นางสาวไอนุง ดือราแม
ครู ชำนาญการ
นางสาวกัสมีรา สะมะแอ
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นางสาวอัญญาณี ทองศรีเทพ
ผู้ช่วยครู (สอนปฐมวัย)
นางสาวอัสลีชา บือราเฮ็ม
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
สายชั้นประถม 1
นางสุดคนึง จันทรัตน์ (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเปาซีย๊ะ หะยีหะมะ
ครู ชำนาญการ
นางอุไร พึ่งชู
ครู ชำนาญการ
นางนิตยา เยงทูล
ครู ชำนาญการ
นางสาวนูรอานิช ยะโกะ
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นางสาววิศัลย์ศยา ประสิทธิชัยวุฒิ
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
นางสาวณัฐพร วงษ์เมืองแสน
ผู้ช่วยครู (สอนนาฏศิลป์)
นางสาวณัฐวลี พุทธคุณ
ผู้ช่วยครู (วัดผลและประเมินผล)
นางสาวณัฐชญา อนันต์ชลธี
ผู้ช่วยครู
นางจิรวรรณ รัตนโชติ
บุคลากรทางการศึกษา
สายชั้นประถม 2
นางสาววันดี ทิพรัตน์ (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณภคกร เจะเลาะ
ครู ชำนาญการ
นางวลัยภรณ์ โอราสะมันนี
ครู ชำนาญการ
นางสาวรอซีดาวาตี อูมา
ครู ชำนาญการ
นางสาวเจ๊ะฮาลีเมาะ สาและ
ครู ชำนาญการ
นางสาวนูริสสา อุมาหมัน
ครู ชำนาญการ
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแน
ครู (สอนศาสนาอิสลาม)
นายฮัมดัน มามุ
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
นายฌภณธรรม ขันติพลเมธี
ผู้ช่วยครู (สอนพุทธศาสนา)
นางสาวดาวานีย์ อีซอ
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาไทย)
นางสาวปัทมา แวกิจิ
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
นายศรัณย์ พฤฒิพัฒนพงศ์
บุคลากรทางการศึกษา
สายชั้นประถม 3
นางมาเรีย แวอาลี (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเดชา ทิพยทิฆัมพร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรอฮานา เจะเงาะ
ครู ชำนาญการ
นางมานิดา ซิ่นทิม
ครู ชำนาญการ
นายสมหมาย ชูจินดา
ครูผู้ช่วย
นางสาวซูซีลา อารง
ครูผู้ช่วย
นางสาวหนิฮายานี หนิสาเร๊ะ
ครู
นางสาวพิมนภัส วรกาญจนานนท์
ครูบรรณารักษ์
นางสาวราตรี รายะ
ข้าราชการเกษียณ (ครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษ)
นางรอฮีหม๊ะ มะ
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นายยาการียา ฮายอ
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นายอับดุลเลาะ มะกอเซ็ง
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นางสาวซูนัยนี สะนิง
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
นางสาวเมธินี สำราญสุข
ผู้ช่วยครู (สอนพลศึกษา)
สายชั้นประถม 4
นางซารานีย์ ดาโอ๊ะ (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการ
นางนัยนา เบ็ญจุฬามาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์พิชชา ดำโข
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา เกิดไชยศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนอร์อัสลีนา นูเด็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายคณาพจน์ กำเหนิดอุทัย
ครู ชำนาญการ
นางสาวนาซีเราะ สะมะแอ
ครู
นางซอฟียะห์ ตันยีนายู
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นางนูรีดา พฤฒิพัฒนพงศ์
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นายมูหาหมัดสุไหมี ยูโซ๊ะ
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นางสาวปิยาภา ศิริไพรวัน
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
สายชั้นประถม 5
นายอุทัย พรหมภักดี (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางณัฏฐิยา วังเพ็ชร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอภิรดี พฤฒิพัฒนพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชลัยพร เบ็ญจุฬามาศ
ครู ชำนาญการ
นางสาวมยุรี ศรีวัง
ครู ชำนาญการ
นายดุลรอพา กูนิง
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นายอาพันดี มะดาแซ
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นางสาวณภัคมน โพชะเรือง
ผู้ช่วยครู (สอนพุทธศาสนา)
นางสาวดวงกมล การเกษม
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาไทย)
นางสาวกานต์สินี พรเศรษฐกุล
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
สายชั้นประถม 6
นางวรารักษ์ สิวายะวิโรจน์ (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการ
นางจินตนา แวยูนุ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุฑามาศ สุวรรณศิลป์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ศิรินทร์ ขอบขำ
ครู ชำนาญการ
นายมนัส มรรคาเขต
ครู ชำนาญการ
นางสาวซาวีราห์ กาหลง
ครูผู้ช่วย
นายสมชาติ ดือราโอ๊ะ
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
นายเอกสิรวิชญ์ เสาร์เพชร
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาไทย)
นางสาวคณานางค์ วัฒนโสภิณ
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
นางสาวนิโรสนานี นิเยะ
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
นายจีรวัฒน์ แก้วชู
ผู้ช่วยครู (สอนพลศึกษา)
นายณรงค์เดช แพรกนก
ผู้ช่วยครู (สอนนาฏศิลป์)
สายชั้นมัธยม 1
นายนพรัตน์ คงเมือง (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการ
นางไซยหนาบ อาแว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ ชัยศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวัลลภา ลิ่วลักษณ์
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
นางสาวปริญญา เอี้ยงเจริญ
ผู้ช่วยครู (สอนภาษาจีน)
สายชั้นมัธยม 2
นางสาวนิออน ประสูติทวี (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการ
นายอาหามะบัสรี อุเซ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางอุษณีย์ แบเลาะ
ผู้ช่วยครู (สอนอิสลามศึกษา)
สายชั้นมัธยม 3
นายฟัรฮาน เบ็ญดาวุด (หัวหน้าสายชั้น)
ครู ชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ศรีจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาววีณา อิ่วหวั่น
ผู้ช่วยครู (สอนพุทธศาสนา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวสารินี ยูโซะ
บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ)
นางประภัสสร ยูรประดับ
บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ)
นางสาววิไลรัตน์ แวอูเซ็ง
บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ)
นางสาวเพ็ญรัชนี วังเพ็ชร์
ธุรการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางปิยะดา เขียวหลี
รักษาความปลอดภัย
นางสาวเสาวภา แก้วประสิทธิ์
รักษาความปลอดภัย
นักการภารโรง
นายฉัตรชัย ขวัญหวาน
นักการภารโรง
นางนารีดน เจ๊ะสือนิ
นักการภารโรง
นางภานุพรรณ์ สงเนียม
นักการภารโรง
นายมะสาปียัน มามะ
นักการภารโรง
นางสาวฮายาตี สะนิบากอ
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
นายมนัส มณีสุรัตน์
พนักงานขับรถ
ข่าวล่าสุด
จนท.สาธารณสุขฉีดวัคซีน HPV ให้นักเรียน ท.3
18 ส.ค. 66
ครูและนักเรียนชั้น ม.2 ร่วมกิจกรรมในโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต "กิจกรรมปาเต๊ะ บาติกดูงามตา"
16 ส.ค. 66
ผอ. และคณะครู ท.3 ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 ส.ค. 66
ผอ. และคณะครู ท.3 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 ส.ค. 66
ท.3 จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 ส.ค. 66