บุคลากร
นายยุทธนา วังเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจันทร์เพ็ญ จริงจิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุธิดา ช่อมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางสุจิตรา หมื่นพวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการ
นางสิรนาถ แสงสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
สายชั้นอนุบาล 1
นางศศิกานต์ เบ็ญจุฬามาศ (หัวหน้าสายชั้น)
นางสาวมูร๊ะ รอเกตุ
นางสาวนอรียะห์ หะยีหะมะ
นางสาวเปาซีย๊ะ หะยีหะมะ
นางอรอุมา ธรรมประดิษฐ์
นางสาวณัฐชญา อนันต์ชลธี
นางสาวกัสมีรา สะมะแอ
สายชั้นอนุบาล 2
นางสาวฟาฮาดาร์ บิลเส็ม (หัวหน้าสายชั้น)
นางสุปรีดา นาพี
นางอุษาวดี ซงตายา
นางสาวณภคกร เจ๊ะเลาะ
นางสาวนัฐติยาพร เพ็งดำ
นางสาวปานเลขา ขวัญสืบ
นางสาวชิสา สง่าธนานันท์
สายชั้นประถม 1
นางสุดคนึง จันทรัตน์ (หัวหน้าสายชั้น)
นางสาวนูรอานิช ยะโกะ
นางสาวณัฏฐ์ชยา ศิริพันธ์
นางสาวณัฐพร วงษ์เมืองแสน
นางสาวณัฐวลี พุทธคุณ
นางสาวราตรี รายะ
นางจงดี ศรีรัตน์
นางสาวรัตนรัตน์ จิตรเจริญธรรม
นางอุไร พึ่งชู
นางนิตยา เยงทูล
สายชั้นประถม 2
นางสาววันดี ทิพรัตน์ (หัวหน้าสายชั้น)
นางนูรีดา พฤฒิพัฒนพงศ์
นางวลัยภรณ์ โอราสะมันนี
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแน
นางนัยนา เบ็ญจุฬามาศ
นางรอฮีหม๊ะ มะ
นางจิรวรรณ รัตนโชติ
นายอาพันดี มะดาแซ
นางสาวณภัคมน โพชะเรือง
นางสาวนาซีฮา ดามิง
นางสาวรอซีดาวาตี อูมา
นายฮัมดัน มามะ
สายชั้นประถม 3
นางธีรวรรณ ไชยพิชิต (หัวหน้าสายชั้น)
นางนิตยา นรสิงห์
นางสาวรอฮานา เจ๊ะเงาะ
นายมูหาหมัดสุไหมี ยูโซ๊ะ
นายเดชา ทิพยทิฆัมพร
นายขจรศักดิ์ เดชน้อย
นางสาวพิมพ์พิชชา ดำโข
นายยาการียา ฮายอ
นางสาวชลัยพร เบ็ญจุฬามาศ
นายอับดุลเลาะ มะกอเซ็ง
นายคณาพจน์ กำเหนิดอุทัย
นางสาวดวงกมล การเกษม
สายชั้นประถม 4
นางจินตนา แวยูนุ (หัวหน้าสายชั้น)
นายศรัณย์ พฤฒิพัฒนพงศ์
นางรัตนา เกิดไชยศรี
นางสาวซูนัยนี สะนิง
นางณัฏฐิยา วังเพ็ชร์
นางสาวพิมนภัส รัตนโสภณ
นางสาวเจ๊ะฮาลีเมาะ สาและ
นางซอฟียะห์ ตันยีนายู
นางสาวมยุรี ศรีวัง
นางอุษณีย์ แบเลาะ
สายชั้นประถม 5
นางภาชินี คันธชาติ (หัวหน้าสายชั้น)
นายปวิธ ทีฆโภคานันท์
นางอภิรดี พฤฒิพัฒนพงศ์
นายสมชาติ ดือราโอ๊ะ
นางสาวนอร์อัสลีนา นูเด็ง
นางสาวประภัสสร ยูรประดับ
นางมาเรีย แวอาลี
นายฌภณธรรม ขันติพลเมธี
นายอุทัย พรหมภักดี
นายดุลรอพา กูนิง
สายชั้นประถม 6
นางซารานีย์ ดาโอ๊ะ (หัวหน้าสายชั้น)
นางสาวกุลวรา กันกา
นางวรารักษ์ สิวายะวิโรจน์
นายพงษ์ศิรินทร์ ขอบขำ
นายดิษนันต์ บ่อเตย
นางสาวคณานางค์ วัฒนโสภิณ
นางสุฑามาศ สุวรรณศิลป์
นางสาววีณา อิ่วหวั่น
นายมนัส มรรคาเขต
นางมานิดา ซิ่นทิม
สายชั้นมัธยม
นางไซยหนาบ อาแว (หัวหน้าสายชั้น)
นายประสิทธิ์ ชัยศิริ
นายนพรัตน์ คงเมือง
นางสาวนิออน ประสูติทวี
นางวัลลภา ลิ่วลักษณ์
นายอาหามะบัสรี อุเซ็ง
นายณรงค์เดช แพรกนก
นางอมรรัตน์ ศรีจันทร์
นายฟัรฮาน เบ็ญดาวุด
ข่าวล่าสุด
คณะผู้บริหารและคุณครู ท.3 ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชลเฉลิมเขต
11 พ.ย. 61
นายกเทศมนตรีโก-ลก แสดงความยินดีกับนักกีฬา อปท. รอบคัดเลือกภาคต้
8 พ.ย. 61
ผอ.ท.3 แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่แข่งขันรายการต่างๆ ช่วงปิดเทอม 1
8 พ.ย. 61
ท.3 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง" สุไหงโก-ลก
6 พ.ย. 61
นักเรียน ท.3 คว้าเหรียญทองแดงเทควันโด GH Bank Taekwondo Thailand League 2018
6 พ.ย. 61