ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
2 กันยายน 2563
กิจกรรมการกวนอาซูรอ
9 กันยายน 2563
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563
10 กันยายน 2563
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2563
17 กันยายน 2563
การแข่งขันกีฬาสี "ชงโคเกมส์" ประจำปี 2563
21 กันยายน 2563
สัปดาห์บูรณาการและพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ ชั้น อ.1 -ม.3
22 กันยายน 2563
สัปดาห์บูรณาการและพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ ชั้น อ.1 -ม.3
23 กันยายน 2563
สัปดาห์บูรณาการและพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ ชั้น อ.1 -ม.3
24 กันยายน 2563
สัปดาห์บูรณาการและพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ ชั้น อ.1 -ม.3
25 กันยายน 2563
สัปดาห์บูรณาการและพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ ชั้น อ.1 -ม.3
ข่าวล่าสุด
ธนาคารออมสิน ท.3 เปิด 20 กรกฎาคม
14 ก.ค. 63
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
6 ก.ค. 63
การมารับนักเรียนชั้นอนุบาลกลับบ้าน
3 ก.ค. 63
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารของนักเรียน
3 ก.ค. 63
โรงอาหารของโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3 ก.ค. 63