บทคัดย่อ เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดย ผู้อำนวยการยุทธนา วังเพ็ชร์
15 ก.พ. 2564
ชื่องานวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ผู้วิจัย นายยุทธนา  วังเพ็ชร์
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2562
   

บทคัดย่อ

     การวิจัยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  2) เพื่อทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ 3) เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารการ เปลี่ยนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลสังกัดเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 4 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 คน หัวหน้างาน จำนวน 16 คน และหัวหน้าสายชั้น  จำนวน 33  คน  รวมทั้งสิ้น 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและยืนยัน

ผลการวิจัยพบว่า

     1. องค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส   มีจำนวน 4 องค์ประกอบ  โดยเรียงตามน้ำหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปหาน้อย  คือ  1) คุณลักษณะ  2) การสร้างแรงบันดาลใจ  3) ภาวะผู้นำ  4) วิสัยทัศน์   

          1.1 องค์ประกอบที่ 1 “คุณลักษณะ”  จำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 58 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading)  อยู่ระหว่าง 505-738  มีค่าโอเกน 123.921    ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม ได้ร้อยละ 65.22 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบ ได้ค่าโอเกน 40 253  สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 21.186 เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 1 

          1.2 องค์ประกอบที่ 2  “แรงบันดาลใจ มีจำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 51 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading)  อยู่ระหว่าง 572-830  มีค่าไอเกน 3.893  ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม ได้ร้อยละ 67.270  และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าโอเกน 36.028  สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 18.962  เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 2  และจัดเรียงลำดับตัวแปรตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ได้ดังนี้

          1.3 องค์ประกอบที่ 3 “ภาวะผู้นำ”  มีจำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 13 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 529-712  มีค่าโอเกน 2.426 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 68.547 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าไอเกน 19.895  สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 10.471 เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3  และจัดเรียงลำดับตัวแปรตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading ) ได้ดังนี้

          1.4 องค์ประกอบที่ 4  “วิสัยทัศน์”  มีจำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading)  อยู่ระหว่าง 514-590  มีค่าไอเกน 2.156  ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม  ได้ร้อยละ 69.682  และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าโอเกน 14.214  สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 7.481  เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3  และจัดเรียงลำดับตัวแปรตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ได้ดังนี้

     2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   พบว่ารูปแบบการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

      3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ เปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  พบว่า องค์ประกอบด้าน คุณลักษณะ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์  โดยผ่านองค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ  องค์ประกอบด้านการเปลี่ยนแปลงทุกองค์ประกอบ  ไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  และยืนยันพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง

       4. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) คุณลักษณะ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) ภาวะผู้นำ 4) วิสัยทัศน์ และองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรตามคือ  5) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ตารางสอนปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65
ท.3 ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
13 เม.ย. 65
ข่าวอื่นๆ