บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) โดย สุฑามาศ สุวรรณศิลป์
14 ก.พ. 2563

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)

ผู้วิจัย                นางสุฑามาศ สุวรรณศิลป์

ปีการศึกษา         2560

           การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ   1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)    2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) โดย    2.1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80    2.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) 2.3) เปรียบเทียบทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา)   2.4) ศึกษาพัฒนาการทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ในช่วงระหว่างเรียน 5 ระยะๆ ละ 6 ชั่วโมง และ    3) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มด้วยการจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียนจากห้องเรียนทั้งหมด 5 ห้องเรียน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติแบบไม่อิสระและแบบอิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า

            1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำไปใช้ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 นำเข้าสู่บทเรียน (S = Suggest) ขั้นที่ 2 กระตุ้นความสนใจ (u = urge)ขั้นที่ 3 แสวงหาความรู้ (t = take over) ขั้นที่ 4 ต่อยอดความรู้ (a = attach) ขั้นที่ 5 ฝึกทักษะ (m = manner) ขั้นที่ 6 สรุป (a = abstract) และขั้นที่ 7 นำไปใช้ (s = spend) ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.29/83.42 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

            2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) พบว่า

                        2.1 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) มีประสิทภาพเท่ากับ 88.05/88.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

                        2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        2.3 ทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        2.4 ทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) พัฒนาสูงขึ้นในช่วงระหว่างเรียน

            3. การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้  Sutamas Model เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) พบว่านักเรียนกลุ่มขยายผลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทักษะการสร้างความรู้และทักษะการนำความรู้ไปใช้ในช่วงระหว่างเรียน นอกจากนี้ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

Title :               Development of Learning Management Model Sutamas Model. To develop knowledge building skills and knowledge transfer skills. For student phathomsuksa 6 Thetsaban 3 School Wimooktayonwittaya.

Researcher :       Mrs. Sutamas  Suwannasin

Year :                2560

 

            This research aims to:    1) Develop the Sutamas Model Learning Management Model to develop knowledge building skills and knowledge transfer skills. The students'    2) To study the effectiveness of the Sutamas Model to improve the knowledge and skills of the students.   2.1) To study the efficiency of science activity sets on global change in order to develop knowledge building skills and knowledge utilization skills of prathom suksa six students at Thetsaban 3 School (Wimuk Tiennawitthaya) with efficiency according to criteria 80/80.   2.2) Compare the learning achievement of students before and after learning using the Sutamas Model Learning Management Model to improve their skills and knowledge. Applying knowledge    2.3) Compare knowledge building skills and knowledge transfer skills using the Sutamas Model Learning Management Model to develop skills, knowledge and skills. Applying knowledge the students'    2.4) To study the development of knowledge-based skills and knowledge-based skills of students who manage learning using the Sutamas Model to develop knowledge building skills and knowledge transfer skills.    3) To expand the use of the Sutamas Model to develop knowledge building skills and knowledge transfer skills. The students' The samples used in this study were the 6/1 grade students, Thetsaban 3 School Wimooktayonwittaya. who were studying in the second semester of academic year 2016. One class was the number of students. All 36 students were randomly sampled by simple random sampling. In this study, Is a grade 6 student Thetsaban 3 School Wimooktayonwittaya is studying in the second semester of academic year 2560, which is not used in the trial. The total number of students was 30. The research instruments consisted of the learning management model learning management plan Skills Test Knowledge creation and knowledge transfer skills. And the students' questionnaire on the use of teaching styles. Analyze data by average Standard Deviation Non-independent and independent statistics and content analysis.

            1. Sutamas Model to develop knowledge building skills and knowledge transfer skills. This is the first step in the process. Process elements and conditional elements apply. The process is organized. 1) S = Suggest 2) u = urge 3) t = take over 4) a = attach 5) m = manner
6) a = abstract 7) s = spend 84.29 / 83.42 higher than 80/80.

            2. The Effectiveness of the Sutamas Model to Improve Knowledge Building Skills and Knowledge Transfer Skills The students' (Pearl of death).

                        2.1 Science Activity Series: Global Change In order to develop knowledge building skills and knowledge utilization skills of prathom suksa six students at the Municipality School 3 (Wimuk Tiennawitthaya) with an efficiency equal to 88.05 / 88.44 which meets the criteria of 80/80 Defined

                        2.2 Learning Achievement of Students Who Manage Learning Using the Sutamas Model to Improve Knowledge Building Skills and Knowledge Transfer Skills The results of the study were higher than the pre-test scores at the .05 level (p <.05).

                        2.3 Skills to build knowledge and skills to use knowledge of students before and after learning using the Sutamas Model to develop knowledge building skills and knowledge transfer skills. The students' after the study, the posttest scores were significantly higher than those before the study at the .01 level.

                        2.4 Knowledge building skills and knowledge transfer skills used by students who manage learning using the Sutamas Model to develop knowledge building skills and knowledge transfer skills. The students in the 6 th grade, Thetsaban 3 School Wimooktayonwittaya developed higher during the study period.

            3. Expansion of the use of the Sutamas Model to develop knowledge building skills and knowledge transfer skills. The students'It was found that the students in the experimental group had higher learning achievement and knowledge building skills and knowledge transfer skills after learning management than before learning management. The development of knowledge-based skills and knowledge-based skills during the course of study. In addition, comments the highest level of learning management was found.

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ตารางสอนปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65
ท.3 ร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
13 เม.ย. 65
ข่าวอื่นๆ