เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
6 ม.ค. 2565

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

เกิด พ.ศ.2561 (รับ 150 คน)
รับสมัครวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารปาริชาต โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา) 2 ฉบับ

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เกิด พ.ศ.2560 (รับ 30 คน)
รับสมัครวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารปาริชาต โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา) 2 ฉบับ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เกิด พ.ศ.2558 (รับ 200 คน)
รับสมัครวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารการสมัคร

 • ใบแจ้งนำเด็กเข้าเรียนจากเทศบาล 1 ฉบับ
 • สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา) 2 ฉบับ
 • เด็กที่เกิด พ.ศ.2559 ต้องมีเอกสารรับรองการจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมด้วย

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

รับ 30 คน
รับสมัครวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป
 • สำเนา ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) 1 ฉบับ
 • หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ภาพถ่าย ฯลฯ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภททั่วไป)

รับ 70 คน
รับสมัครวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์)
ณ อาคารกระดังงา โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารการสมัคร

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป
 • สำเนา ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองผลการเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) 1 ฉบับ


สามารถดาวน์โหลดปฏิทินรับสมัครได้ที่
http://www.t3sk.ac.th/download/admission2565/admission-plan-2565.pdf

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท.3 เปิดเรียนแบบ On-site วันแรก
17 ม.ค. 65
พ่อค้า แม่ค้า และแม่ครัว ท.3 เตรียมพร้อมเปิด On Site
13 ม.ค. 65
ข่าวอื่นๆ
ท.3 เปิดเรียน on site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8 ม.ค. 65
คณะครู ท.3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer กระตุ้นเข็ม 3
18 ต.ค. 64
คณะครู ท.3 ร่วมกันพัฒนาโรงครัววัดทองดีประชาราม (วัดท่านแดง)
23 ต.ค. 64