เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
28 ม.ค. 2563

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (เกิด พ.ศ.2559) - รับจำนวน 150 คน

รับสมัครวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 - 15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารปาริชาต โรงเรียนเทศบาล 3

*** กรุณานำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ในวันสมัครด้วย ***

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาสูติบัตร                                              2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)             2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)                     2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)               2 ฉบับ

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (เกิด พ.ศ.2558) - รับจำนวน 30 คน

รับสมัครวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 - 15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3

*** กรุณานำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ในวันสมัครด้วย ***

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาสูติบัตร                                              2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)             2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)                     2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)               2 ฉบับ

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เกิด พ.ศ.2556) - รับจำนวน 200 คน

รับสมัครวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 - 15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3

*** กรุณานำนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ในวันสมัครด้วย ***

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบแจ้งนำเด็กเข้าเรียนจากเทศบาล              1 ฉบับ
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง                           2 รูป
 3. สำเนาสูติบัตร                                              2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)                     2 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)               2 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)             2 ฉบับ

 *** เด็กที่เกิด พ.ศ.2557 ซึ่งมีเอกสารการจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชน ให้ติดต่องานวิชาการโรงเรียนโดยตรง ***

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - รับจำนวน 100 คน

ประเภทความสามารถพิเศษ - รับ 30 คน

รับสมัครวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 - 15:00 น.
ณ ห้องวิชาการ (พร้อมสอบสัมภาษณ์)

ประเภททั่วไป - รับ 70 คน

รับสมัครวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 - 15:00 น.
ณ อาคารกระดังงา (สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์)

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง                                        2 รูป
 2. สำเนา ปพ.1                                              1 ฉบับ
 3. ใบรับรองผลการเรียน                                 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน)                  1 ฉบับ
 5. หลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ภาพถ่าย ฯลฯ (เอกสารข้อ 5 นี้ เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.073-611246 หรือเฟซบุ๊ค "โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา-ทม.สก."

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ อนุบาล 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ข่าวอื่นๆ
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น
20 ธ.ค. 62
งานทำบุญโรงเรียน พิธีทางศาสนาอิสลาม ประจำปี 2562 โรงเรียนอนุบาล ท.3
20 ธ.ค. 62
ผอ. ท.3 ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ม.ค. 63