ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)
1 ด.ช.อัฎฮา สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.ไอดีลฟิตรี ยูโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.อิสกัณฎา สมานกุลวงศ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.รัชชานนท์ แก้วนพรัตน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ช.ฮัยกาล ปิตาราโซ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ช.สัมฤทธิ์ ศรีหมั่น ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ช.อารีฟ สะดียามู ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ช.ฮัยกัล มะนอร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
9 ด.ช.ธีรวุฒิ อุตส่าห์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
10 ด.ช.อัศวิน เจ๊ะมามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11 ด.ช.มูฮาหมัดฟุรกอน มหามัด ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
12 ด.ช.นราธร เรือนคา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
13 ด.ช.อิรฟาน เจ๊ะอารง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
14 ด.ช.ฟาริช ยูโซะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ด.ช.ภาคิน ลักษณารี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
16 ด.ช.แวมูฮัมหมัดซารีฟ แวสะแลแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 ด.ช.อิรฟาน ตะลีงอกะลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
18 ด.ช.ลุตฟี ครธารักษ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
19 ด.ช.ปวริศ เพชร์ชุมภู ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 ด.ช.จีรภัทร ตรีสัตย์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 ด.ช.วันดานิช บือราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
22 ด.ช.อับดุลมามันต์ มะหะมะสอและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
23 ด.ช.อัฟนันท์ หะยีดือเระ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
24 ด.ช.มูฮัมหมัดอัฟนันท์ อาเย๊าะแซ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
25 ด.ช.แวอามานซะห์ แวมามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
26 ด.ช.อนัสรอน มูจี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
27 ด.ช.มูฮัมหมัดนัสมี ยะโก๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
28 ด.ช.อับดุลฮากิม ดอเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
29 ด.ช.นัสรูดีน ฤทธิ์โต ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
30 ด.ช.มูฮัมหมัดบูคอรี มาเจะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
31 ด.ช.ซาการียา ดอแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
32 ด.ช.ศรัณย์ จันทร์เพ็ชบุรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
33 ด.ช.มูฮัมหมัดอัสรี แมแน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
34 ด.ช.สุไลมาน มาน๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
35 ด.ช.เกริกฤทธิ์ ลือวานิชวงศ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
36 ด.ช.อาดัม ยูโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
37 ด.ช.กัปตัน มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
38 ด.ช.มูฮัมหมัดฟาริต แวหามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
39 ด.ช.มุสลิม สามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
40 ด.ช.มูฮัมหมัดไฮกัล บูกุ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
41 ด.ช.มูฮัมหมัดฆอยรูล สาเมาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
42 ด.ช.กูนาบีล ต่วนแมเร๊าะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
43 ด.ช.ฮานาฟี กอยา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
44 ด.ช.รุสกี อนันต์ชลธี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
45 ด.ช.อามีนรูดิง เจ๊ะมะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
46 ด.ช.อาลามีน เจ๊ะอูมาร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
47 ด.ช.ธีรภัทร์ เชยหล้า ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
48 ด.ช.มูฮัมหมัดการิม มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
49 ด.ช.พิริยะ มะเย็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
50 ด.ช.ซาฟิก สะมะแอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
51 ด.ช.นัสลาอาวีน เจ๊ะอูมาร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
52 ด.ช.คาลิส อาลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
53 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สะแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
54 ด.ช.ปรินทร สิงหราช ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
55 ด.ช.อัคเดช มูซอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
56 ด.ช.อนุชา แซมิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
57 ด.ช.กูอานิส ต่วนสาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
58 ด.ช.พีระพัฒน์ สือแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
59 ด.ช.ฮากิม ยูนุ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
60 ด.ช.จตุรภัทร ชมพันธ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
61 ด.ช.ซอลาฮุดดีน ปิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
62 ด.ช.ริฟกีย์ ชัยเขี้ยง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
63 ด.ช.ถิรายุส์ เจ๊ะเมาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
64 ด.ช.มูฮามัดอัมรี มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
65 ด.ช.อัครดนัย เจ๊ะอาลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
66 ด.ช.กลยุทธ์ แสงประสิทธิ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
67 ด.ช.นิอาลีฟ ดอเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
68 ด.ช.พลทวี คาหล่อ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
69 ด.ช.ฮิลมี อิบราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
70 ด.ช.อาดัม จันทร์ปรีชา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
71 ด.ช.พีรพัฒน์ นิลสุวรรณ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
72 ด.ช.มงคลกฤษณ์ บุญรอด ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
73 ด.ช.อิสซาน มะเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
สำรอง ป.1 (ชาย)
1 ด.ช.ภาคิน ธีระพันธ์ สำรอง
2 ด.ช.มูฮาหมัดชาร์รีฟ ดอเลาะ สำรอง
3 ด.ช.อัฟนาน ยะก๊บ สำรอง
4 ด.ช.ชญานิน บารุงรัตนาภรณ์ สำรอง
5 ด.ช.อาฟีฟี อามิง สำรอง
6 ด.ช.อับดุลอารีฟ ปานเล็ก สำรอง
7 ด.ช.มูฮัมหมัดฟัยดี บินเจ๊ะอาแว สำรอง
8 ด.ช.ณัฐดนัย จันอิ่ม สำรอง
9 ด.ช.รีฟาอี สือแม สำรอง
10 ด.ช.ฟารฮัน มะเกะ สำรอง
11 ด.ช.ปวริศร์ บินลาเต๊ะ สำรอง
12 ด.ช.วชิราวุโธ เตละกุล สำรอง
13 ด.ช.มูฮัมหมัดฮาฟิฮ์ เจ๊ะหะ สำรอง
14 ด.ช.เจษฎา ว่องไว สำรอง
15 ด.ช.อินทัช จิตรหลัง สำรอง
16 ด.ช.มูซา ยะกา สำรอง
17 ด.ช.พฤทธิ์ ตั้งเบญจกุล สำรอง

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 (หญิง)
1 ด.ญ.นูร์ซาฮีระห์ ลาเตะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ญ.นูรซาฟีกา หะแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ญ.ดัลดาลียา เจ๊ะยา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ญ.ซูไฮลา สาเระ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ญ.นัจมี ปุโรง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ญ.ซูฟีรา มะดาโอะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ญ.นูรอัยมี บินเจ๊ะมะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ญ.โนร์ไอริน อูเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
9 ด.ญ.ปภัสสร จอมสว่าง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
10 ด.ญ.พิชญาภา วริทธิ์ธร ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11 ด.ญ.ปาลิฟา มูดอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
12 ด.ญ.ฮาญัร อับดุลราหมาน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
13 ด.ญ.โซเฟีย อ่อนบรรจง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
14 ด.ญ.สุทธิกานต์ มุสิกา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ด.ญ.อาฟีณีย์ อารง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
16 ด.ญ.นูรอารินซู เจ๊ะและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 ด.ญ.อัญมณี นนท์พละ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
18 ด.ญ.โนร์ดาฟีณี ยูโซะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
19 ด.ญ.จันทร์ทิพย์ สงคง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 ด.ญ.นูรฮาซูรา บินยูโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 ด.ญ.เอมิกา ดือเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
22 ด.ญ.ซาฟีนาห์ อาลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
23 ด.ญ.ฟาฏีฮะห์ มามุ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
24 ด.ญ.นูรูลซูฮาดา สะแลแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
25 ด.ญ.นัจมีย์ สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
26 ด.ญ.นูรญันนะห์ เจ๊ะอารง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
27 ด.ญ.นูร์ฮัยฟา อาลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
28 ด.ญ.นิตา นิเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
29 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ หนูแป้น ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
30 ด.ญ.สุนิตาร์ อามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
31 ด.ญ.นูรซากีลา สะแลแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
32 ด.ญ.นูรฮัยฟา แวดอเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
33 ด.ญ.นาตาชา ดราแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
34 ด.ญ.สุธาทิพย์ มลิวัลย์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
35 ด.ญ.ซีตีซาฟีนา กลานาวี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
36 ด.ญ.ซูอัยดะห์ มะกาจิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
37 ด.ญ.นูรูลวาฮีดา อูมา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
38 ด.ญ.นูรัยฟา อาลาเด็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
39 ด.ญ.อลิษา สะมะแอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
40 ด.ญ.นูรซาฟาวาตี แบเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
41 ด.ญ.เมษา อินทโน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
42 ด.ญ.นูร์รูซาฟา อูเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
43 ด.ญ.อติกานต์ เมืองแก ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
44 ด.ญ.สุกัญญา ศิรินารถ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
45 ด.ญ.ธันญาณัฐ บุญจันทร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
46 ด.ญ.กมลวรรณ คามี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
47 ด.ญ.ซูฟียะห์ สตาปอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
48 ด.ญ.นูร์ซูไฮดา ปาเน๊าะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
49 ด.ญ.พัชรินทร์ อิสริยะสืบสกุล ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
50 ด.ญ.ฐิตารีย์ พรหมเดช ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
51 ด.ญ.ฮานิสา หะมะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
52 ด.ญ.มัสฮูดา สะมะแอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
53 ด.ญ.มูซีลา แวอูมา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
54 ด.ญ.กัลญาณี สมปอง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
55 ด.ญ.ฮัฟนี ดอเล๊าะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
56 ด.ญ.นูร์ฟาตีฮะห์ มูซอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
57 ด.ญ.นูร์รูชาดา อูเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
58 ด.ญ.ศรันรัช โต๊ะดาม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
59 ด.ญ.อนุธิดา ซังขาว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
60 ด.ญ.ซูไฮริน หะนะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
61 ด.ญ.โสพิชา ศรีจันทร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
62 ด.ญ.ซีตีมายรีช่า ดีมาก ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
63 ด.ญ.ฟารีซา ยาเร๊าะสาลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
64 ด.ญ.นินาดียะ นิเล๊าะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
65 ด.ญ.ทิฆัมพร บุญรอด ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
66 ด.ญ.นูรฟาระห์ กอรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
67 ด.ญ.โนร์ฟาตินนาเดีย เจ๊ะสือแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
68 ด.ญ.อานีซา มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
69 ด.ญ.อาอัยซะห์ มัยดิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
70 ด.ญ.มุซดาลีฟาห์ ดอเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
71 ด.ญ.ราตรี สีทาดี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
72 ด.ญ.โนร์ซามีล่า เจ๊ะแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
73 ด.ญ.ฟาเรียห์ สิทธิเส็ม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
74 ด.ญ.เนาว๊าฟ อาดอละ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
75 ด.ญ.ซูเฟียนี มะเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
76 ด.ญ.อัยซะ เซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
77 ด.ญ.นวนันท์ ธาระพันธ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
78 ด.ญ.นัสรินทร์ นาแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
79 ด.ญ.จัสมิน มามุ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
80 ด.ญ.นูรูลตัสนิม มะเย็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
81 ด.ญ.ปิยะวรรณ พลทะอินทร์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
82 ด.ญ.ตัสนีม มะมิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
83 ด.ญ.นูรูฮูดา เปาะเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
84 ด.ญ.ซาฟีกา สามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
85 ด.ญ.นูรญีฮาณ์ เจ๊ะดอมะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
86 ด.ญ.อรัญญา เจ๊ะโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
87 ด.ญ.วรรณิดาร์ มะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
88 ด.ญ.ซาฮีรา มะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
89 ด.ญ.สูไฮรา มะแซ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
90 ด.ญ.นูรอาลีซา เราะห์มัต ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
91 ด.ญ.ธัญชนก รอดเสน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
92 ด.ญ.ณิตฐิการณ์ บากา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
93 ด.ญ.นูรซูฮาดา อาแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
94 ด.ญ.ฮูมัยรา สาแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
95 ด.ญ.ต่วนมัสกะห์ โต๊ะโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
96 ด.ญ.สุชานาฎ เตาะสาตู ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
97 ด.ญ.ญาณิศา ศรีพุฒิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
98 ด.ญ.อามาณี เจ๊ะแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
99 ด.ญ.ซูไอยนี สะโนทร ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
100 ด.ญ.วันดาลีลา เจ๊ะแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
101 ด.ญ.ฮุสนา ซอและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
102 ด.ญ.โนร์ซาฟานี สามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
103 ด.ญ.นูรอินสานี เจ๊ะมูด ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
104 ด.ญ.อานีส แวดือราแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
105 ด.ญ.ฮาลีลี กาเร็งสานา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
106 ด.ญ.ซูไฮนา บือราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
107 ด.ญ.ซูไลลา เจะโซะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
108 ด.ญ.อัญญาณี มะยูโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
109 ด.ญ.ฟูใดลา ปูเต๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
110 ด.ญ.นาบีลา บือราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
111 ด.ญ.ฟาฮูดา แคและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
112 ด.ญ.นูรีน หะยีเล๊าะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
113 ด.ญ.นูรซูฮาดา อาลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
114 ด.ญ.ลดาวัลย์ ชูรัตน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
115 ด.ญ.อลิชา อุจาอิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
116 ด.ญ.อวัสดา มะหะหมัดเซาปี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
117 ด.ญ.นัสริณ มะยีแต ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
118 ด.ญ.นูรไอดา ยะโก๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
119 ด.ญ.นิอามาณี ลอแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
120 ด.ญ.กัณนิชา รุ่งสว่าง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
121 ด.ญ.อัมวีญา ยูโซะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
122 ด.ญ.นูรอาตีกะห์ มะเย็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
123 ด.ญ.อารียา สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
124 ด.ญ.ณยฎา อูมา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
125 ด.ญ.สากีนา มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
126 ด.ญ.อาพัชริน ฆาเฆาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
127 ด.ญ.พรรณิกา ศรีพรม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
สำรอง ป.1 (หญิง)
1 ด.ญ.นูรนาซีฮะห์ บอราเฮ็ง สำรอง
2 ด.ญ.ณดา มะนุง สำรอง
3 ด.ญ.นูรอิฟฟะห์ บินบากา สำรอง
4 ด.ญ.ซีเปาะนายีฮะ ไซอับดุลเล๊าะ สำรอง
5 ด.ญ.สุภาพร มีจินดา สำรอง
6 ด.ญ.นูรีนาเดีย ดือราแม สำรอง
7 ด.ญ.นูซูรี มะยูโซ๊ะ สำรอง
8 ด.ญ.นูร์ฟาซาร์อาเลีย อาแว สำรอง
9 ด.ญ.นารีรัตน์ ธาระพันธ์ สำรอง
10 ด.ญ.โนรฟัซริน มะยายอ สำรอง
<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ประกาศ! แจ้งวันเวลารับหนังสือเรียน จำหน่ายสมุด อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ฯลฯ
29 เม.ย. 63
เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน ท.3
20 เม.ย. 63
ข่าวอื่นๆ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ
21 ก.พ. 63
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มัธยม 1 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2563
5 มี.ค. 63
ท.3 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรียน
19 มี.ค. 63
ประกาศ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563