ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
6 มี.ค. 2562

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562

ระดับอนุบาลปีที่ 2

ชั้นอนุบาล 2/1
1 ด.ช.อนุวัฒน์ ขอสูงเนิน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.อารีฟิน ช่างทอง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.ปิยังกูร พื้นผา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.อิมรอน อูเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ญ.กูนาริซา รือสะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ญ.อชิรญาณ์ สุขโต ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ญ.นิลาวัลณ์ มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ญ.นูรไซฟะห์ สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นอนุบาล 2/2
1 ด.ช.มูฮาหมัดไอฟาร มามะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.กิติวัฒน์ เทพอุบล ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.อินอาม เซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.อิรฟาน จูเล็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ช.มูฮัมหมัดฟาเดล อาแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ญ.ญัสมิน อับดุลราหมาน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ญ.นานาไรบีนา เจ๊ะหะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นอนุบาล 2/3
1 ด.ช.ภูชิสส์ ทองจีน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.มูฮาหมัดซากิร บินอูเซ็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ญ.ฟาชีรา สะมะแอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ญ.นูร์ไลลา ดอเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นอนุบาล 2/4
1 ด.ช.อนัส อาลี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.กฤษณพล น้าทอง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.ชามิล ยียูโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.ทิวากร ทองดี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ช.ฟาเดล นาพี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ช.มุสตากีม บือราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ช.มูฮัมหมัดชารีฟ เจะโวะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ช.มูฮัมหมัดฟาอิซ สะมะแอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
9 ด.ช.มูฮัมหมัดฟิตรี มะดาโอ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
10 ด.ช.มูฮัมหมัดมุคลิส มัยดิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11 ด.ช.มูฮาหมัดกัซราฟี ยะโก๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
12 ด.ช.วีรชัย ทนงตน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
13 ด.ช.สุไลมาน หลีเหร็ม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
14 ด.ช.อับดุลวาฟิร สะนิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ด.ช.อามีน หนูแสง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
16 ด.ช.อาลิฟ มะนอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 ด.ช.อิทธิเบส จันทร์แก้ว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
18 ด.ช.อิลฮัม เจ๊ะมูดอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
19 ด.ช.อิสกานดา มิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 ด.ญ.ซีตีตัสณีย์ เจ๊ะแว ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 ด.ญ.ญาณิศา ปันทา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
22 ด.ญ.ธัญชนก ศรีชัยนาท ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
23 ด.ญ.ธัญชนก บัวตูม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
24 ด.ญ.นาเดียร์ อิบราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
25 ด.ญ.นูร์ซาฟีกา มะยูโซ๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
26 ด.ญ.นูรซูไฮดา อามีเร๊าะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
27 ด.ญ.นูรฟาเดียร์ อ่อนบรรจง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
28 ด.ญ.นูรอัยดา วงกะลา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
29 ด.ญ.นูร์ฮัยฟาร์ สะมะแอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
30 ด.ญ.โนร์อัยชะห์ บินมามุ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
31 ด.ญ.บะห์รอยนี สือแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
32 ด.ญ.บัลกิส มัยดิง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
33 ด.ญ.ฟาร์เต็น สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
34 ด.ญ.ศศิพิมล น่าชม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
35 ด.ญ.สรินยา เพ็ชรรัตน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
36 ด.ญ.อัยรดา สอเด็ง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
37 ด.ญ.อารดา ตาเล๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นอนุบาล 2/5
1 ด.ช.ชาเหะอิบรอฮิม สะเลง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
2 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สังข์ทอง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
3 ด.ช.ตัรมีซี หะยีนิเยาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
4 ด.ช.นัสรูญ ลาเตะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
5 ด.ช.ฟากีฮ ดะแซ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
6 ด.ช.ภักดีภูมินทร์ ตรีสัตย์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
7 ด.ช.มูฮัมมัดแดนิส สาแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
8 ด.ช.มูฮัมหมัดฮากิม สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
9 ด.ช.มูฮาหมัดฟาลิด ตะลีงอกือจิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
10 ด.ช.มูฮาหมัดอามีน บากา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
11 ด.ช.รัชชานนท์ ไชยโครต ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
12 ด.ช.ศุกภากร ซุ่นกี่ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
13 ด.ช.อับดุลบาชิ แก้วจันทร์มัง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
14 ด.ช.อิบติชาม ยะก๊บ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
15 ด.ช.อิรมานซะห์ บินโหว๊ะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
16 ด.ช.อิลฮาม มิโด ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
17 ด.ช.อีรฟาน ดาโอะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
18 ด.ช.ฮาฟีฟี อารง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
19 ด.ช.ฮาริส อับดุลลาห์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
20 ด.ญ.กัญญาภัทร ศรีโสภา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
21 ด.ญ.ชณิตา เภาทอง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
22 ด.ญ.ซัลวีนา บินสะมะแอ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
23 ด.ญ.ซูลฟา มะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
24 ด.ญ.ณัชชา วรรณ์รัตน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
25 ด.ญ.ณัฐิดา สรเพ็ชร ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
26 ด.ญ.นาซีรีน ดือราแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
27 ด.ญ.นาบีละห์ ดอเลาะ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
28 ด.ญ.นูรซูฮาดา สะเลง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
29 ด.ญ.นูร์ฟาฌา สะแลแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
30 ด.ญ.นูรวิสดานี เจ๊ะอาแซ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
31 ด.ญ.นูรอานีซะห์ สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
32 ด.ญ.นูรีน สาและ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
33 ด.ญ.นูรูตัสนีม บินบากา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
34 ด.ญ.นูรูลจัสมิน มะสาอิ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
35 ด.ญ.สุธารส จันทรัตน์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
36 ด.ญ.อัญรินทร์ สาแลแม ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
37 ด.ญ.อาลียา บือราเฮง ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลร่วมกิจกรรม ท.3
1 ส.ค. 62
หน่วยงานด้านสาธารณสุขโกลก ให้ความรู้ไข้เลือดออกแก่นักรียน ท.3
19 มิ.ย. 62
ข่าวอื่นๆ
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.โกลก เข้าตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียน ป.5 และ ป.6
31 พ.ค. 62
ครู ท.3 ร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี
3 มิ.ย. 62
ผลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2562
13 มิ.ย. 62