ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
25 ม.ค. 2562

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้นอนุบาลปีที่ 1
เปิดรับจำนวน 120 คน (รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2558)

รับสมัครวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- สำเนาสูติบัตร  2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เปิดรับจำนวน 60 คน (รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2557)

รับสมัครวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- สำเนาสูติบัตร  2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับจำนวน 200 คน (รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2555)

รับสมัครวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารปาริชาต โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- ใบแจ้งนำเด็กเข้าเรียนจากเทศบาล  1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง  2 รูป
- สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ

*** เด็กที่เกิด พ.ศ.2556 ที่มีเอกสารการจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชน ให้ติดต่อที่งานวิชาการโรงเรียนโดยตรง ***

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับจำนวน 100 คน

ประเภทความสามารถพิเศษ (รับ 30 คน)
รับสมัครวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 3

ประเภททั่วไป (รับ 70 คน)
รับสมัครวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (สอบคัดเลือก+สอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารโยทะกา โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 2 รูป
- สำเนา ปพ.1  จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน)  1 ฉบับ
- หลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ภาพถ่าย ฯลฯ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ)

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 073-611246
Facebook: โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา-ทม.สก.

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ท.3 เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
11 ก.พ. 62
คณะครูและนักเรียน ม.2 ร่วมงาน “ลานวัฒนธรรม วิถีมือนารอ” และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
8 ก.พ. 62
ข่าวอื่นๆ
ผอ.ท.3 แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่แข่งขันรายการต่างๆ ช่วงปิดเทอม 1
8 พ.ย. 61
นักเรียน ท.3 คว้าเหรียญทองเทควันโดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
1 พ.ย. 61
คณะครูและนักเรียน ท.3 ร่วมงานประเพณีตรุษจีน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
4 ก.พ. 62