ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
25 ม.ค. 2562

โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ชั้นอนุบาลปีที่ 1
เปิดรับจำนวน 120 คน (รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2558)

รับสมัครวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- สำเนาสูติบัตร  2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
เปิดรับจำนวน 60 คน (รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2557)

รับสมัครวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- สำเนาสูติบัตร  2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับจำนวน 200 คน (รับเด็กที่เกิด พ.ศ.2555)

รับสมัครวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารปาริชาต โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- ใบแจ้งนำเด็กเข้าเรียนจากเทศบาล  1 ฉบับ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง  2 รูป
- สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน)  2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา, มารดา)  2 ฉบับ

*** เด็กที่เกิด พ.ศ.2556 ที่มีเอกสารการจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชน ให้ติดต่อที่งานวิชาการโรงเรียนโดยตรง ***

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เปิดรับจำนวน 100 คน

ประเภทความสามารถพิเศษ (รับ 30 คน)
รับสมัครวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (พร้อมสอบสัมภาษณ์)
ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 3

ประเภททั่วไป (รับ 70 คน)
รับสมัครวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09:00-15:00 น. (สอบคัดเลือก+สอบสัมภาษณ์)
ณ อาคารโยทะกา โรงเรียนเทศบาล 3

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 2 รูป
- สำเนา ปพ.1  จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองผลการเรียน  1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน)  1 ฉบับ
- หลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ เช่น เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ภาพถ่าย ฯลฯ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ)

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 073-611246
Facebook: โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา-ทม.สก.

<< ย้อนกลับ
ข่าวล่าสุด
ตัวแทนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน ท.3
14 มี.ค. 62
ครู ท.3 เข้าร่วมการอบรมต่อต้านการค้ามนุษย์
11 มี.ค. 62
ข่าวอื่นๆ
นักเรียน ท.3 คว้ารางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เนื่องในวันตรุษจีนที่เบตง
5 ก.พ. 62
ตัวแทนนักเรียนจาก ท.3 สอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง อปท. ระดับประเทศ
1 ก.พ. 62
ทีมสรภัญญะ ท.3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันสวดมนต์สรภัญญะ ระดับจังหวัด
7 ก.พ. 62