โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาตอนต้น
1 ก.พ. 2560

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาตอนต้น จากกลุ่มงานส่งเสริมทันตกรรม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กๆ ทุกคน

<< ย้อนกลับ
ภาพกิจกรรมล่าสุด
นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษา ณ โรงเรียนชาวนา
15 ม.ค. 63
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
20 ก.ย. 59
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษา
3 พ.ค. 60
กิจกรรมวันเด็กของน้องๆ อนุบาล ท.3
13 ม.ค. 60